Droog Advies
met hart en ziel
Navigation

Gezond bedrijf

„Een probleem kan niet worden opgelost op het denkniveau waarop het gecreëerd is.”
Albert Einstein

Als het inzicht in problemen en hun oplossing voldoende is, kan bijsturen vanuit het bestaande denkniveau voldoende zijn. Vaak is er echter onvoldoende inzicht en hebben aanpassingen van uw organisatie niet het gewenste effect. Er is dan nieuw inzicht nodig, waardoor veranderingen met het gewenste effect gecreëerd kunnen worden.
Droog Advies daagt u uit nieuwe inzichten te vergaren.

Gezonde mensen

„Een topprestatie vereist een topfitte geest en een topfit lichaam.”
Gerhard Prinsen

Voor goede arbeidsprestaties is een gezond lichaam en een gezonde geest noodzakelijk. Om het onderste uit de kan te halen is meer nodig. De samenhang tussen de mens en zijn omgeving: het werk, privé leven, de cultuur, is minstens zo belangrijk. Voor een optimale gezondheid is een integrale blik nodig.

Leiderschap

”Een manager doet de dingen goed. Een leider doet de goede dingen.”

Leiderschapsontwikkeling blijkt in de praktijk weerbarstig en de resultaten zijn vaak matig. Hoe komt dat?

Leiderschap heeft te maken met wie je bent en wat je hebt geleerd. Je kan nog zo veel leren over hoe een goed leider zich gedraagt,
maar je kan je voorkeursgedrag niet verloochenen.
Naarmate de druk op een leider toeneemt, zal het voorkeursgedrag steeds meer op de voorgrond treden. Het geleerde wordt geparkeerd.
Daarom zien we in goede tijden zoveel goede leiders en in slechte tijden zo weinig goede leiders.

Voorkeursgedrag heeft wel te maken met je ontwikkelingsniveau. Waarden en overtuigingen bepalen hoe je naar jezelf en de wereld kijkt.
Ze bepalen ook welke capaciteiten je ontwikkelt en daarmee ook je gedrag.
Bevorderen van goed leiderschap is daarom vooral een zaak van ontwikkeling op het niveau van waarden en overtuigingen.
Pas als het nieuwe niveau volledig eigen is geworden, kan het toegepast worden in moeilijker tijden.
Het wordt een eerste natuur. Het is het verschil tussen een tijdelijke staat van ontwikkeling en een permanent bereikt niveau.

Er is een aantoonbare relatie tussen leiderschapskwaliteiten, werknemerstevredenheid, klanttevredenheid en bedrijfsresultaten.
In het
Linkage research zijn deze relaties gekwantificeerd.

Verbetering van de leiderschapskwaliteiten zal doorklinken in alle facetten van uw organisatie en het welslagen van uw doelstellingen.
Productiviteit

Resource management is vaak gericht op de match (fit) tussen capaciteiten (kennis en kunde) van de medewerker en de functie.
De productiviteit van een medewerker wordt echter beïnvloed door meer factoren:

Hoe is de mentale en fysieke fitheid van het individu?
Hoe enthousiast is hij of zij?
Hoe goed is de match tussen de waarden van de medewerker en die van het team of de
organisatie (cultural fit)?
Hoe zinvol wordt het werk ervaren (aansluiting bij de visie)?
Ondersteunen de structuren en systemen de missie?


Voor een optimale productiviteit is een integrale benadering het meest effectief. Een integrale benadering kijkt naar:
- het innerlijk van het individu (normen, waarden, denken, emoties, geloof, etc.);
- het uitwendige van het individu (gedrag, fysiek, uiterlijk);
- het innerlijk van de groep of organisatie (gemeenschappelijke normen en waarden, bedrijfscultuur, arbeidsklimaat, visie);
- uitwendige van de groep of organisatie (gedrag van de groep, de structuren, middelen, werkwijze, processen, procedures)
en de onderlinge samenhang tussen die vier elementen.

Empowerment

Het bevorderen van het zelfredzaam vermogen van een medewerker. Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid.
Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen zijn sterk verbonden met het welzijn en de motivatie van de medewerker.

Welzijn is een subjectief begrip. Je kan alleen iets over het welzijn van iemand weten door het te vragen.
Het is daarom niet een kwestie van waar of niet waar. Het is een kwestie van waarde, en daarmee sterk individueel bepaald.
Gezondheid is daar maar één aspect van. Hoe is het gesteld met het privéleven: het gezin, de financiën, de sociale contacten?

Motivatie is, net als welzijn, een persoonlijk aspect. Hoewel het juiste salaris voor het werk een belangrijke factor is,
heeft extra belonen en straffen heeft maar een korte tijd effect op motivatie.
Veel belangrijker voor de motivatie is of het werk bij de persoon past, of het ertoe doet. Past het werk bij de capaciteiten?
Is het werk uitdagend genoeg? Is het werk te doen? Wordt het werk als zinvol ervaren? Is het werk belangrijk?
Is het werk waardevol?
Voelt de medewerker zich voldoende beloond en gewaardeerd?
Verzuimpreventie

De bottom line?
Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor anderen.

Verzuimpreventie betekent verantwoordelijkheid nemen. Als werknemer en als werkgever.
Verantwoordelijkheid om de juiste keuzes te maken, die de gezondheid en welzijn van uzelf en uw medewerkers in stand houden of verbeteren.
Je kunt die verantwoordelijkheid alleen nemen als het binnen je macht ligt.
Je moet ertoe in staat zijn, ervoor gemotiveerd zijn.

In dit kader heerst vaak het misverstand dat het voor een werkgever voldoende is om goede preventieve programma’s aan te bieden aan de werknemers.
Wanneer de cultuur binnen de organisatie het gezonde gedrag niet ondersteunt, zullen dergelijke programma’s weinig rendement opleveren.
Een bekend voorbeeld zijn de work-life balance programma’s, die medewerkers leren goed voor zichzelf te zorgen.
Vaak worden deze programma’s ook nog ondersteund met richtlijnen over arbeidstijden.
Als binnen dezelfde organisatie een leidinggevende vele overuren maakt en eisen stelt die medewerkers ertoe aanzetten om hetzelfde te doen,
zal van het preventieprogramma eerder een negatieve dan een positieve werking uitgaan.

Voor een effectieve verzuimpreventie is het dan ook van belang dat alle aspecten van de bedrijfsvoering het gezonde gedrag ondersteunen en bevorderen.

Goede verzuimpreventie = een integraal gezondheidsbeleid:
Alle bedrijfsprocessen zijn ingericht om de gezondheid van de medewerkers te bevorderen;
De cultuur in het bedrijf ondersteunt gezond gedrag;
De structuren binnen het bedrijf (middelen, procedures, beoordelingssysteem, infrastructuur, aannamebeleid, etc.) ondersteunen gezond gedrag.

Verzuim is een symptoom

Verzuim is niet altijd te voorkomen. Een klein deel van het verzuim ontstaat buiten uw invloedssfeer.
Het doel van verzuimbegeleiding is het voorkomen van langdurig verzuim en signalering van oorzaken van verzuim.
Terugdringen van verzuim is niet een kwestie van een betere of strengere bedrijfsarts of arbodienst.
Het is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen: bestuur, leidinggevenden, staf,
medewerkers en hulptroepen zoals de bedrijfsarts waarbij de oorzaken worden aangepakt, niet alleen het symptoom.
Alleen een integrale benadering zal het beste resultaat kunnen opleveren.
Een gemeenschappelijk inzicht, overleg, planning en uitvoering zijn daarbij het meest succesvol.Mentaal verzuim

U kent ze wellicht: mensen die fysiek aanwezig zijn maar mentaal afwezig. Ze verzuimen niet, maar voegen ook niets toe.
Dit is niet ineens ontstaan.

Verzuim is veelal het eindresultaat van een lange periode, waarbij meerdere factoren een negatieve invloed hebben gehad op het welzijn en de prestatie van de medewerker.
In veel gevallen leiden deze invloeden niet eens tot verzuim. Toch voelt de medewerker zich niet optimaal en blijven de prestaties achter bij de verwachtingen.
Dit wordt ook wel mentaal verzuim genoemd en het werkt door in uw klanttevredenheid, bedrijfsresultaten en kan het succesvol voortbestaan van uw onderneming bedreigen.
Verzuim is het topje van de ijsberg, het mentaal verzuim alles wat zich onder de oppervlakte bevind.

Mentaal verzuim: hoge kosten

Onrust, gelatenheid en onverschilligheid zijn het beginstadium en de consequenties zijn voelbaar en meetbaar op individueel niveau.
Als de onbalans voortduurt treden symptomen op zoals weerstanden, communicatieproblemen, die zich tevens uiten op collectief niveau.
Treedt verbetering niet op gaan symptomen zich ook uiten op organisatieniveau. Uiteindelijk leidt het tot bijvoorbeeld politiek gedrag, inefficiëntie en prioriteitsverschillen.
Verzuim treedt meestal dan pas op.
De eerder genoemde symptomen hebben echter al een ongunstige invloed op uw leverbetrouwbaarheid, rendement, omzet, imago en klanttevredenheid.
De schade daarvan kan oplopen tot een veelvoud van de kosten van verzuim.